ANUNT:  Concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul SPGCFS

       Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, cu sediul în Slatina, str. Prunilor nr. 8,
judetul Olt, organizează concurs în data de 22 iulie 2022, ora 10 00 – proba scrisă şi în data de 28 iulie 2022,
ora 12 00 – interviul
, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante, conform
HG 286/2011,după cum urmează:
Compartiment Administrativ
Șofer – 1 post
Muncitor calificat grad IV – ingrijitor animale inclusiv animale de companie – 3 posturi
Conditii specifice de participare la concurs:
Șofer

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (cu certificat de capacitate
absolvent al învățământului de 8 clase sau 10 clase);
– permis de conducere categoria B, C
– vechime în munca: minimum 6 luni;
Muncitor calificat grad IV – ingrijitor animale inclusiv animale de companie
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a scolii generale
(inclusiv certificat de capacitate pentru absolventii cursurilor de scoala generala de 8 clase sau 10
clase);
– nu necesita vechime în munca.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 01.07.2022 – 14.07.2022 inclusiv, la sediul
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Slatina, judeţul Olt, din strada
Prunilor, numarul 8.
Concursul va fi organizat la sediul din Slatina, str. Prunilor nr. 8, jud. Olt.
Bibliografia şi conţinutul dosarului de participare se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
www.spgcfs-slatina.ro .
Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei şi la
telefon: 0249.707.408 sau mobil: 0731.020.602.

    În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de înscriere ce va conţine
următoarele:

– cerere de înscriere la concurs
– copie carnet de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi specialitate;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– act identitate (original + copie);
– act studii (original + copie).

Condiţii generale necesare ocupării unui post vacant sau temporar vacant

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:


   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

Șofer și Muncitor calificat – ingrijitor animale inclusiv animale de companie și postul

1. OUG 57/2019 – Codul Administrativ;
2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea Nr. 205/2004 privind protectia animalelor modificata prin Legea Nr. 9/2008, cu modificările
şi completările ulterioare;
4. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
5. OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu
modificările și completările ulterioare;
6. HG nr. 1059/2013 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
7. HCL nr. 396/25.11.2015 privind infiintarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
Slatina
8. HCL 436/2015 – referitoare la aprobare caiet de sarcini si regulamentul de organizare si functionare
al Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Slatina
9. HCL 324/2017 referitor la aprobarea regulamentului privind circulația, deținerea, capturarea,
cazarea, identificarea și revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor și caprinelor pe domeniul
public și privat al municipiului Slatina