Anunț de transparență voluntară/publicitate

 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectul lucrări de reparații „Sală Tratament” și „Betonare alei acces”.

 

Tip contract: lucrări

 

Valoarea estimată a lucrărilor este de 65.550 lei fără TVA

 

Durata contractului: până la 20.12.2021

 

Coduri CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2)

 

Nu se admit oferte alternative.

Informații suplimentare se solicită la sediul autorității contractante în scris sau pe adresa de e-mail: spgcfs.slatina@gmail.com

 

Condiții participare: Autoritatea contractantă solicită în mod obligatoriu ofertanților vizitarea amplasamentului obiectivului asumându-și astfel corectitudinea măsurătorilor făcute la fața locului.

 

Costurile privind transporturile, aprovizionarea, manipularea materialelor inclusiv a celor rezultate din desfaceri, vor fi cuprinse în valoarea aferentă lucrării.

Decontarea se va face pe baza cantităților de lucrări real executate, verificate și însușite de către beneficiar.

 

Oferta va curpinde: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să rezulte că obiectivul contractului ce urmează a fi atribuit are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 

Oferta de preț va fi încărcată/postată în catalogul SICAP.

 

Criterii de adjudecare: Criterul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziție publică este „prețul cel mai scăzut” ofertat pentru totalitatea lucrărilor stabilite și cu încadrarea în sumele bugetare alocate pentru executarea lucrărilor în conformitate cu măsurătorile și necesitățile de la fața locului în baza caietului de sarcini. Aplicându-se criteriul „prețul cel mai scăzut” se precizează, în mod expres, faptul că cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

 

Termen limită primire oferte la sediu sau pe adresa de e-mail: 18.11.2021 ora 14:00 

Informații suplimentare: Informațiile suplimentare se vor solicita la sediul autorității contractante, în scris, înregistrate la registratură sau pe adresa de e-mail: spgcfs.slatina@gmail.com